Page:Sibu Congkan Xubian263-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-165.djvu/30

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  光妻陳氏陳瓚五妻何氏梁昌振妻黄氏麥錫芳妻余氏何建開妻曾氏霍瑜妻潘氏陳濬簡妻鄧

  氏龎錫剛妻陳氏李沾榮妻馬氏崔眷成妻廖氏曾拔芳妻招氏黎宗昌妻髙氏高睿進妻陳氏羅

  仿山妻潘氏麥榮光妻陳氏霍樹妻黄氏蔡拱妻梁氏蔡中和妻甘氏劉成玉妻胡氏盧光裔妻陳

  氏謝文龍妻鎖氏史玉崑妻李氏張霖妻宋氏趙興祖妻楊氏梅興妻薛氏耿之明妻汪氏宋保妻

  劉氏沈起潮妻李氏楊乾妻岳氏呉連芳妻崔氏站住妻關氏烈婦馮應兆妻游氏郭以文妻劉氏

  陳景和妻黄氏貞女麥章斐聘妻霍氏梁榮紳聘妻黄氏黄家瑛聘妻羅氏方式大聘妻陳氏林喬

  長聘妻黄氏顔定魁聘妻馮氏黄存生聘妻洗氏盧東俊聘妻曾氏李鳯攜聘妻黄氏黎廷望聘妻

  林氏湯簡臣聘妻黄氏羅遐美聘妻龎氏何萬貴聘妻楊氏周文豪聘妻黎氏何廷昌聘妻黄氏郭

  大偉聘妻陳氏周有光聘妻宋氏馮福貴聘妻黄氏陳奕文聘妻梁氏潘秋進聘妻黎氏羅其應聘

  妻陳氏劉華祐聘妻諸氏邱禮榞聘妻麥氏烈女呉繼微聘妻汪氏均乾隆年間 旌衛士