Page:Sibu Congkan Xubian266-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-168.djvu/18

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   六十五里南至吳川縣界一百里北至信宜縣界七十里東南至電白縣界一百二十里東北至肇

   慶府陽春縣界二百五十里西南至化州界五十里西北至廣西鬱林州北流縣界一百五十里漢

   合浦郡高涼縣地隋置茂名縣屬高涼郡唐初屬高州貞觀元年改屬南宕州八年屬潘州五代梁

   開平元年改縣曰越裳南漢乾亨七年復故宋開寶五年州廢以縣屬高州景德元年屬竇州三年

   還屬高州元初屬高州路大德八年徙高州路來治明為高州府治 本朝因之電白縣

   在府東南一百六十里東西距一百四十里南北距二百三十六里東至肇慶府陽江縣界三十里

   西至茂名縣界一百十里南至海岸六里北至茂名縣肇慶府陽春縣夾界二百三十里東南至陽

   江縣界三十里東北至陽春縣界二百四十里西南至吳川縣界一百十里西北至茂名縣界一百

   里漢合浦郡高涼縣地梁置連江縣及連江郡隋平陳郡廢以縣屬高涼郡唐屬高州開元五年

   曰保安至德二載又改曰保寕宋開寶五年省入電白明成化四年移置電白縣屬高州府 本朝