Page:Sibu Congkan Xubian266-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-168.djvu/19

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   信宜縣在府東北八十里東西距一百五里南北距一百七十里東至茂名縣界二十

   里西至廣西梧州府容縣界八十五里南至茂名縣界五十里北至容縣界一百二十里東南至茂

   名縣界三里東北至羅定州西寕縣界一百里西南至茂名縣界二里西北至廣西鬱林州北流縣

   界一百里漢蒼梧郡端谿縣地梁分置梁德縣兼置梁德郡隋平陳郡廢開皇十八年改縣曰懷德

   屬永熙郡唐武德四年析懷德置信義縣兼置南扶州貞觀元年州廢屬瀧州二年復置五年又廢

   屬瀧州八年復置改曰竇州天寶初曰懷德郡乾元初復曰竇州屬嶺南道五代屬南漢宋開寶中

   省懷德入信義太平興國初改信義曰信宜仍為竇州治熙寕四年州廢以縣屬高州元屬高州路

   明屬高州府 本朝因之化州在府西南九十里東西距一百五里南北距二百里東至茂名

   縣界二十五里西至石城縣界八十里南至吳川縣界四十里北至廣西鬱林州北流縣界一百六

   十里東南至吳川縣界六十里西南至呉川縣界六十里東北至茂名縣界四十里西北至鬱林州