Page:Sibu Congkan Xubian272-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-174.djvu/98

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   出大明山東至章光嶺與北江合流舊志有澄江在縣南二里源出大明山唐澄州以此名又龍母

   江一名龍馬江在縣南三里源出高眼山化龍江在縣南八里源出淡竹山一名淡竹水一名單竹

   江周利江在縣南十五里源出縣西南界與化龍江合俱入馬陂江皆所謂南江也又樊廟江在縣

   南十五里源出古淥山亦流合南江右江自泗城府西林縣流入土田州南又東南經上林土

   縣東北又東南入南寕府果化土州界寰宇記右水源出土田州西北流入鬱江明統志源出雲南

   土富州厯上林洞經土田州流入南寕府界通志自土富州流入至剝色埠與西林縣水合繞州前

   東南流八十里至上林縣境可通舟楫紅水江自慶遠府東蘭州流入經舊城興隆安定

   諸土司入慶遠府忻城土縣界又經遷江縣北入來賓縣界一名嗚坭江其下流又名都泥江在止

   戈廢縣北一百九十里去嚴州一里舊志水自東蘭州界東南流入興隆土司界經上段九成頭南

   又經舊城土司東北又東流經興隆土司治北入安定土司南又東入忻城土縣界至遷江縣東北