Page:Sibu Congkan Xubian273-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-175.djvu/100

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


   八十里東西距一百八十里南北距一百二十五里東至廣東羅定州西寕縣界一百二十里西至

   容縣界六十里南至廣東高州府信宜縣界一百十里北至藤縣界十五里東南至西寕縣界八十

   里西南至容縣界六十里東北至蒼梧縣界一百二十里西北至藤縣界二十五里漢猛陵縣地梁

   置永業郡尋改為縣後省隋開皇十六年復置永業縣屬永熙郡唐武德四年析置龍城縣兼置南

   義州貞觀元年州廢縣屬南建州二年復置義州五年州廢縣仍屬南建州六年復於縣置義州天

   寶初改州曰連城郡至德二載改龍城縣曰岑溪乾元初復曰義州屬嶺南道五代屬南漢宋太平

   興國初改曰南儀州熙寕四年州廢以縣屬藤州元因之明洪武十一年改屬梧州府 本朝因之

   懷集縣在府東三百六十里東西距一百七十里南北距一百九十里東至廣東肇慶府廣

   寕縣界一百里西至肇慶府開建縣界七十里南至肇慶府德慶州界七十里北至廣東連州連山

   縣界一百二十里東南至廣寕縣界六十里西南至肇慶府封川縣界一百三十里東北至連州陽