Page:Sibu Congkan Xubian273-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-175.djvu/99

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  武德四年復於永平縣置藤州貞觀初改縣曰鐔津天寶初改藤州曰感義郡乾元初復曰藤州屬

  嶺南道五代屬南漢宋亦曰藤州感義郡屬廣南西路元曰藤州屬廣西道明洪武五年省鐔津縣

  入州十一年改州為藤縣屬梧州府 本朝因之容縣在府西南三百二十里東西距九十

  里南北距一百七十里東至藤縣界六十里西至鬱林州北流縣界三十里南至廣東高州府信宜

  縣界一百里北至潯州府桂平縣界七十里東南至岑溪縣界六十里西南至北流縣界七十八里

  東北至潯州府平南縣界一百二十里西北至潯州府桂平縣界七十里漢合浦郡合浦縣地晉武

  帝析置蕩昌縣屬合浦郡宋齊因之梁改置陰石縣並置陰石郡隋平陳郡廢改縣曰奉化開皇十

  九年又改曰普寕屬永平郡唐初改屬銅州尋屬容州元和中移州來治屬嶺南道乾寕四年升寕

  遠軍節度使五代屬南漢宋仍曰容州普寕郡屬廣南西路元為容州路尋降為州屬廣西兩江道

  洪武十年省普寕縣入州復改州為容縣屬梧州府 本朝因之岑溪縣在府西南一百