Page:Sibu Congkan Xubian280-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-182.djvu/12

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  麗江縣附郭東西距七百四十五里南北距一百里東至永北廳界一百三十里西至怒夷

  界六百十五里南至鶴慶州界四十五里北至中甸界五十五里東南至鶴慶州界一百三十五里

  西南至大理府雲龍州界六百三十里東北至永北廳界四百五十里西北至維西界四百五十里

   本朝乾隆三十五年置鶴慶州在府東南三百五十五里東西距二百十里南北距一百

  七十里東至永北廳界一百二十里西至劍川州界九十里南至大理府賓川州界一百二十里北

  至麗江縣界五十里東南至永北廳界一百二十里西南至大理府浪穹縣界一百八十里東北至

  永北廳界四百八十里西北至劍川州界一百十五里漢益州郡地後漢改屬永昌郡三國漢屬建

  寕郡唐初為越析詔地貞觀二十三年屬南詔𫎇氏太和時𫎇氏置謀統部後為鄭買嗣所奪後唐

  據於楊干真後晉歸於段思平宋世因之元𥘉内附置鶴州屬大理萬户府至元二十三年置鶴慶

  路軍民府屬雲南行省明洪武中改為鶴慶府本朝初因之乾隆三十五年改為州屬麗江府