Page:Sibu Congkan Xubian287-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-189.djvu/54

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  平越縣以所屬黄平州改屬鎮遠府今領縣三土

  司一

  甕安縣在州城北六十里東西距九十里南北距六十里東至鎮遠府黄平州界六十里西

  至貴陽府開州界三十里南至本州界三十里北至黄平州界三十里東南至都匀府清平縣界六

  十里西南至貴陽府開州界十里東北至黄平州界三十里西北至湄潭縣界七十里唐播州地宋

  紹興初開甕水砦為黄平府地元置草塘甕水二長官司明洪武十七年置甕水安撫司屬播州宣

  慰司萬厯二十八年改置甕安縣屬平越府 本朝因之湄潭縣在州城北二百二十里東

  西距八十里南北距一百九十里東至石阡府界四十里西至遵義府遵義縣界四十里南至甕安

  縣界一百三十里北至石阡府龍泉縣界六十里東南至餘慶縣界二十五里西南至貴陽府開州

  界一百九十五里東北至石阡府界四十五里西北至遵義府綏陽縣界八十五里本播州之苦竹