Page:Sibu Congkan Xubian337-洪邁-容齋隨筆-12-09.djvu/114

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


容齋三筆卷第十六二十則

    蹇氏父子蹇周輔立江西福建茶法以害兩路其子序

辰在紹聖中乞編𩔖元祐章䟽案牘人爲一帙置在二府由是搢紳之禍無一得脫此猶

未足言及居元符遏密中肆音樂自娯後守蘇州以

天寜節與其父忌日同輙於前一日設宴及節日不張樂其無人臣之義如是蓋舉世未

聞也    神臂弓

神臂弓出於弩遺法古未有也𤋮寧元年民李宏始獻之入内副都知張(⿱艹石)水方受旨料

簡弓弩取以進其法以檿木爲身檀爲弰鐵爲蹬子鎗頭銅爲馬靣牙發麻繩札絲爲弦

弓之身三尺有二寸弦長二尺有五寸箭木羽長數寸射二百四十餘歩入榆木半笴