Page:Sibu Congkan Xubian337-洪邁-容齋隨筆-12-09.djvu/31

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


躡輕風高舉㝷吾契自是之後詩人多賦桃源行不過稱贊仙家之樂唯韓公云神仙有

無何渺茫桃源之說誠荒唐世俗那知僞爲眞至今傳者武陵人亦不及淵明所以作記

之意按宋書本傳云濳自以曽祖晉世宰輔恥復屈身後代自宋髙祖王業漸隆不復肯

仕所著文章皆題其年月義熈以前則書晉氏年號自永𥘉以來唯云甲子而巳故五臣

注文選用其語又繼之云意者恥事二姓故以異之此說雖經前軰所記然予切意桃源

之事以避秦爲言至云無論魏晉乃寓意於劉裕託之於秦借以爲喻耳近時胡宏仁仲

一詩屈折有竒味大略云靖節先生絶世人柰何記僞不考眞先生高歩窘未代雅志不

肯爲秦民故作斯文冩幽意要似寰海離風塵其說得之矣

    司封贈典之失前所書司封失典故偶復憶一事尤爲可笑