Page:Sibu Congkan Xubian337-洪邁-容齋隨筆-12-09.djvu/30

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


    小星詩詩序不知何人所作或是或非前人論之多

矣唯小星一篇顯爲可議大序云惠及下也而繼之曰夫人惠及賤妾進御於君故毛鄭

從而爲之辭而鄭箋爲甚其釋肅肅宵征抱衾與禂兩句謂諸妾肅肅然而行或早或夜

在於君所以次序進御又云裯者牀帳也謂諸妾夜行枹被與牀帳待進御且諸侯有一

國其宫中嬪妾雖云至下固非閭閻賤微之比何至於抱衾而行况於牀帳𫝑非一巳之

力所能致者其說可謂陋矣此詩本是詠使者逺適夙夜征行不敢慢君命之意與殷其

靁之指同    桃源行

陶淵明作桃源記云源中人自言先世避秦時亂率妻子邑人來此絶境不復出焉乃不

知有漢無論魏晉系之以詩曰嬴氏亂天紀賢者避其世黄綺之啇山伊人亦云逰願言