Page:Sibu Congkan Xubian337-洪邁-容齋隨筆-12-09.djvu/70

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


秋文公六年有梁氏益昭公六年有文公益未知孰是予案左傳文八年所紀乃梁益耳

而𣏌文公名益姑周絲駒父鼎曰左傳有駒伯爲郤克軍佐駒其姓也此曰駒父其同駒

伯爲姓邪予案左傳駒伯者卻錡也錡乃克之子是時郤氏三卿錡曰駒伯犨曰苦成叔

至曰温季皆其食采邑名耳豈得以爲姓哉叔液鼎曰考諸前代叔液之名不見於經傳

惟周八士有叔夜豈其族歟夫伯仲叔季爲兄弟之稱古人皆然而必指爲叔夜之族是

以叔爲氏也周州卣曰州出於來國後以州爲氏在晉則大夫州綽在衞則大夫州吁其

爲氏則一耳予案來國之名無所著見而州吁乃衛公子正不讀春秋豈不知衞詩國風

乎遂以爲氏尤可哂也周髙克尊曰高克者不見於它傳惟周末衞文公時有高克將兵

疑克者廼斯人蓋衞物也予案元銘文但云伯克𥘉無高字高克鄭清人之詩兒童能誦