Page:Sibu Congkan Xubian337-洪邁-容齋隨筆-12-09.djvu/71

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


之乃以爲衛文公時又言周末此書局學士蓋不曽讀毛詩也周毀敦曰銘云伯和父和

者衛武公也武公平戎有功故周平王命之爲公予案一時列國雖子男之微未有不稱

公者安得平王獨命衛武之事周慧季鬲曰慧與惠通春秋有惠伯惠叔SKchar姜敦有惠仲

而此鬲銘之爲惠季豈非惠爲氏而伯仲叔季者乃其序邪予案惠伯惠叔正與莊伯戴

伯平仲敬仲武叔穆叔成季相𩔖皆上爲謚而下爲字烏得以爲氏哉齊侯鎛鐘銘云咸

有九州處禹之都釋之曰齊之封域有臨淄東萊北海高密膠東㤗山樂安濟南平原蓋

九州也予案銘語正謂禹九州耳今所指言郡名周世未有豈得便以爲州乎宋公䪫鐘

銘云宋公成之䪫鐘釋之曰宋自微子有國二十世而有共公固成又一世而有平公成

又七世而有剔公成未知孰是予案宋共公名史記以爲瑕春秋以爲固𥘉無曰固成者