Page:Sibu Congkan Xubian342-沈括-夢溪筆談-4-2.djvu/118

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 肅簡各罰俸一月御史中丞劉筠入内内

 侍省副都知周文質西上閤門使薛昭廓

 三部副使各罰銅二十斤前三司使李諮

 落樞宻直學士依舊知洪州皇祐三年

 茶依舊只用見錢至嘉祐四年二月五日

 降勅罷茶禁

國朝六榷貨務十三山場都賣茶歳一千五十

 三萬三千七百四十七斤半祖額錢二百

 二十五萬四千四十七貫一十其六𣙜貨

 務取最中嘉祐六年抛占茶五百七十三

 萬六千七百八十六斤半祖額錢一百九

 十六萬四千六百四十七貫二百七十八