Page:Sibu Congkan Xubian342-沈括-夢溪筆談-4-2.djvu/119

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 荆南府祖額錢三十一萬五千一百四十

 八貫三百七十五受納潭鼎澧岳歸峽州

 荆南府片散茶共八十七萬五千三百五

 十七斤漢陽軍祖額錢二十一萬八千三

 百二十一貫五十一受納鄂州片茶二十

 三萬八千三百斤半蘄州蘄口祖額錢三

 十五萬九千八百三十九貫八百一十四

 受納潭建州興國軍片茶五十萬斤無爲

 軍祖額錢三十四萬八千六百二十貫四

 百三十受納潭筠表池饒建歙江洪州南

 康興國軍片散茶共八十四萬二千三百

 三十三斤真州祖額錢五十一萬四千二