Page:Sibu Congkan Xubian446-許謙-許白雲文集-1-1.djvu/169

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


校不法扵三代吾未見其可也嬴政破滅吾道非毀聖賢

銷簡編而尚鋒鏑左仁義而右謀詐遂使百世不復見三

代之善治者秦之罪也秦不𠯁道也⿰糹⿱𢆶匹秦之後足以有爲

之時屢矣将大有爲之君時出而習聞其說樂爲其𠩄爲

設科擇人而不取扵學校其流至扵以文辭翰墨訹天下

之士亦陋矣然則使百世無善治者非獨一秦也魏晉以

變詐攘奪得天下烏足以知此𨹧夷至扵隋俗益薄而偽

益滋道日喪而文日勝雖或開學校聚生徒養之不䏻用

教之不法古唐宋立學徧郡縣得其名未見其實大抵失

扵養士以飾治尔夫天下之人皆習今而厭古以耳目之

𠩄迨者爲常一旦捨其舊而新是圖則将驚駭眩瞀而不

知𠩄止事之既失不逺而復可也𮥠三代之法者固秦之