Page:Sibu Congkan Xubian446-許謙-許白雲文集-1-1.djvu/198

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


䖏非益也其效之速既如是䏻篤信而𭰹念于此攻之愈

深則道之積于身者日盛矣遜志則有細宻之功時敏則

無間㫁之患其来其積皆自此得之古来論學實始扵此

固萬世之成憲也然而𠩄學果何事耶學為聖人而巳聖

人果可學而至耶聖人之性非與人殊不過盡人倫之至

而巳學者以聖人為之標凖知其的日行以来其至明其

道而不計其功至扵聖賢之分量成效之淺深皆自然而

然巳不得預也一有計較期必之心則非𠩄以為學矣且

天之生人也其倫有五曰君臣父子夫婦長㓜朋友五者

天下之達道舉天下之事錯綜萬變莫不畢在五倫之中

天之賦人以形即命之以性其𩔖亦有五曰仁義禮智信

五者天下之常道舉天下之理枝泒萬殊莫不畢在五性之