Page:Sibu Congkan Xubian446-許謙-許白雲文集-1-1.djvu/201

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


慎思明辨之功不可也自中古君師之聀分則敬敷五教

之任不出扵司徒而切磋琢磨之責全在扵朋友或扶持

開導奨勸誘掖扵人欲未萌之先或攻擊淬礪防閑禁遏

扵天理既虧之後心之方虚則使戒惧扵不睹不聞之際

意之𥘉動則使謹慎扵巳𠩄獨知之時是以講貫乎仁之

理明則父子得其正義之理明則君臣得其正禮智之理

明則夫婦長㓜無不得其正矣是故朋友之名雖居五倫

之後而扵學問之事實先朋友之職較之四倫若䡖而扵

學問之功實重學者欲極夫四倫之理宜盡朋友之道𣣔

盡朋友之道在明夫信而巳矣天之遒一扵誠其流行則

為元亨利貞之徳人之性一扵信其昭著則為仁義禮智

之綱故曰誠者天道思誠者人道信者誠之異名䏻盡人