Page:Sibu Congkan Xubian478-彭孫貽-茗齋集-34-26.djvu/81

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


奉 旨勘報将按籍加徴撫按不知𠩄對徧詢各郡縣無有晰

其故者逡廵四年屢旨詰責無𠩄引㨿以塞部駁府君悉取

故牒郡邑諸誌互相參考復博詢僚属得濟南左衛經歷蔡㑹

龍條議大喜備采之以上両臺曰萬曆𥘉年江陵當國撰為㑹

計録疑郡邑田土版籍有漏詔海内履畆而丈尺之其賦以上

田為凖中田上地一畆三分準一畆下田中地一畆五分凖一

畆下地二畆準一畆無論深山窮谷俱籍于有司有司承上風

旨减弓制以量之故弓五尺為一歩殺其五之一以四尺二寸

之弓量之咸有溢田吏胥因縁為奸民間擾擾思亂江陵既殁

有司言加額困民于是變通其意分三等上地視舊賦中地三