Page:Sibu Congkan0088-荀悅-前漢紀-6-2.djvu/73

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


遊弩徃來什伍俱前則匈奴之兵弗能當也材官驟

發矢道同的則匈奴之革笥木薦弗能支也下馬地

𨷖劒㦸相接去就相薄則匈奴之足弗能給也此中

國之長技也匈奴之長技三中國之長技五陛下興

數十萬之衆以誅數十萬之匈奴衆寡之計以一擊

十之術也雖然兵者凶器戰者危事以大爲小以強

爲弱在俛仰之間耳夫小人之死爭勝跌而不振則

悔之無及也帝王之道出於萬全今降胡義渠蠻夷

之屬來歸義者其衆數千人飲食長技與匈奴同可

賜之堅甲絮衣勁弩利矢益以邊郡之良騎令明將

能知其習俗和輯其心者以將之即有阻險則以此