Page:Sibu Congkan0254-韋昭-國語-4-4.djvu/122

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


許吾成既罷弊其民天奪之食安受其𢣺之言者今吳民既罷罷勞而大荒

荐饑市無赤米赤米米之姦者今尚無有而囷鹿空虛員曰囷方曰鹿

民必移就蒲蠃於東海之濱蒲深蒲也蠃蚌蛤之屬濱涯也天占既

兆見人事又見謂怨誹也我蔑卜筮矣王若今起師以

㑹奪之利無使失悛悛改夫吳之邊鄙逺者罷而未

罷歸吳王將恥不戰必不須至之㑹也不待逺兵而以

中國之師與我戰中國國都也若事幸而從我言從我而戰

遂踐其地其至者亦將不能之㑹也巳言吳邊鄙雖來將不能㑹

吾用禦兒臨之禦兒越北鄙在今嘉興言吳邊兵若至吾以禦兒之民臨敵之

王若慍而又戰愠怒幸遂可出使出若不戰而結成