Page:Sibu Congkan0683-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-7.djvu/54

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


界中教畜之而歸其長女于周氏況況進士家丗儒者或无複

曾祖諱延潭州長沙令祖諱晦常州參軍父諱良甫左驍

衛兵曹參軍況立名行人士譽之韓氏嫁九年生一男一女

年二十七以疾卒𢇻或作病葬長安城南鳯栖原其從父愈於時

爲中書舎人父下方有弟字〇今按方本非是仪礼䘮服篇有族曾祖父者曾祖之兄弟也其子爲族祖父

其孫爲族父其曾孫爲族兄弟有从祖祖父者祖父之兄弟也其子爲从祖父其孫爲从祖兄弟有丗父叔父者父之兄

弟也其子爲从父兄弟今韓公於開封及虢州皆爲從父弟矣於開封之女則公當爲从祖父也此但云從父爲脫一祖

字方作从父弟尤誤今无别本不敢輒増祖字且从諸本去弟字爲銘曰

夫失少婦失或作䘮子失壯母歸咎無處

   韓滂墓誌銘

    樊曰丗系表老成二子湘大理丞滂宝雞丞按此誌云滂年十九死盖未甞仕也表復誤矣

滂韓氏子其先仕魏號安定桓王滂父老成厚謹以文爲韓

氏良子弟未仕而死有二子滂其季也其祖諱介爲人孝友