Page:Sibu Congkan0683-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-7.djvu/83

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


以絶其來者所以省費而足食也臣伏思之竊以爲十口之

家益之以一二人於食未有所費今京師之人不啻百萬都

計㪯者不過五七千人并其僮僕畜馬不當京師百萬分之

一以十口之家計之誠未爲有所損益分上或无力字又今年雖旱

去歳大豐啇賈之家必有儲蓄舉選者皆齎持資用以有易

無未見其弊仐(⿱艹石)暫停舉選或恐所害實深一則逺近驚惶

二則人士失業臣聞古之求雨之詞樊曰春秋威五年公羊傳曰大雩者何云云

曰人失職歟然則人之失職足以致旱仐縁旱而停㪯選是

使人失職而召災也臣又聞君者陽也臣者隂也獨陽爲旱

獨隂爲水仐者陛下聖明在上雖堯舜無以加之而羣臣之

賢不及於古又不能盡心於國與陛下同心助陛下爲理有

君無臣是以乆旱以臣之愚以爲冝求純信之士骨鯁之臣

憂國如家忘身奉上者超其爵位置在左右如殷髙宗之用