Page:Sibu Congkan0683-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-7.djvu/85

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


不救又京師者四方之腹心國家之根本其百姓實宜倍加

憂恤今瑞雪頻降來年必豊急之則得少而人傷緩之則事

存而利逺伏乞特勑京兆府應今年税錢及草粟等在百姓

腹内徴未得者並且停徴容至來年蠶麥庶得少有存立

作復方云德宗十四年詔諸道州府應貞元八年至十一年兩税及㩁酒錢在百姓腹内者並余放〇今按腹内謂應

而未納者嘗見囯𥘉時官文書元有此語如今言名下也臣至陋至愚無所知識或无知字

恩思效有見輒言無任懇𣢾慙懼之至謹録奏聞謹奏

   請復國子監生徒狀

國子監應三館祝曰囯子館太斈館四門館學士等準六典孫曰唐六典三十卷開元

十年起居舎大陸堅𬒳詔撰元宗手冩六條曰理典教典礼典政典刑典事典至二十六年書成國子館學

生三百人皆取文武三品巳上及國公子孫從三品巳上曾

孫𥙷充巳或作以下同太斈館斈生五百人皆取五品巳上及郡縣

公子孫從三品巳上曽孫𥙷充或无從字四門館斈生五百人皆