Page:Sibu Congkan0684-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-8.djvu/41

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


聞休顯武志旣揚文教亦熈登槐賛元其慶且至帥或作扞亦方作旣

故好語故事者以爲五公之始迹也同其後進而偕大也亦

同其稱名臣也又同官職雖分而功德有巨細其有忠勞於

國家也同有(⿱艹石)將同其後而先同其𥘉也或无官聀字分作則属之下文而无

而字忠上或无有字家下或无也字有聞而問者於是焉書旣五年始立石刻

其語河南府參軍舎庭中方无有方語下方有于字於時河東公爲左僕

射宰相出藩大邦開府漢南時或作是鄭公以工部尚書留守東

都趙公以吏部尚書鎮江陵漢南地連七州戎士十萬其官

宰相也留守之官居禁省中歳時出旌旗序留司文武百官

於宮城門外而衙之守下方无之字江陵故楚都也戎士五萬三公

同時千里相望可謂盛矣河東公名均姓裴氏

   記宜城驛

    方作宜城驛記下或有愈代姪孫作五字