Page:Sibu Congkan0684-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-8.djvu/81

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


李泌爲相舉爲諌議大夫拜官不辭未至京師人皆想望風

采云城山人能自苦刻不樂名利必諌諍死職下咸畏憚之

想或作相非是旣至諸諌官紛言事細碎無不聞逹天子益厭苦

子或作下非是而城方與其二弟牟容連夜痛飲人莫能窺其意

牟或作并容或作密二字或作并客有懷刺譏之者將造城而問者今按此二句亦衍一

句疑亦以修改重複而誤也今當削去譏之者將四字城揣知其意輒彊與酒輒上或有彊与

客或時先醉仆席上或時先醉卧客懷中不能聽客語約

其二弟云吾所得月俸汝可度吾家有幾口月食米當幾何

買薪菜塩米凡用幾錢先具之其餘悉以送酒媪無留也未

嘗有所貯積雖其所服用切急不可闕者客稱其物可愛城

輒喜舉而授之陳萇者候其始請月俸常徃稱其銭帛之羙

月有獲焉至裴延齡䜛毀陸贄等坐貶黜德宗怒不解在朝

無救者城聞而起曰吾諌官也不可令天子殺無罪之人而