Page:Sibu Congkan0688-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-4.djvu/81

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


等列分而合之率三十人以爲曹謂之甲名書爲三其一藏

之有司其二藏之中書洎門下毎大選置大考績必𨵿决㑹

驗而視其成有不合者下有司罷去甚衆由是吏得爲奸以

立威賊知以弄權詭竊竄易而莫示其實必求端慤而習於

事辯逹而勤其務者命之官而掌之居三年則又益其官而

后去其職有范氏傳真者始來京師近臣多言其美宰相方

之用以爲是職在門下甚獲休問𥘉命京兆武功尉旣有或

績復於有司爲宣州寜國令人咸曰由邦畿而調者命東西

部尉以爲美仕范生曰不然夫仕之爲美利乎人之謂也與

其給於供備孰(⿱艹石)安於化導故求發吾所學者施於物而巳

矣夫爲吏者人役也役於人而食其力可無報耶今吾將致

其慈愛礼節而去其欺僞淩𭧂以惠斯人而后有其禄庶可

平吾心而不愧於色苟獲是焉足矣季弟爲殿中侍御史