Page:Sibu Congkan0889-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-04.djvu/109

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


非又多不公自周之亡迄于顯德實千有二百一十

六年之間或理或亂或取或傳或分或合其理不能

一槩大抵其可疑之際有三周秦之際也東晉後魏

之際也五代之際也秦親得周而一天下其迹無異

禹湯而論者黜之其可疑者一也以東晉承西晉則

無終以隋承後魏則無始其可疑者二也五代之所

以得國者雖異然同歸於賊亂也而前丗議者獨以

梁爲僞其可疑者三也夫論者何爲疑者設也堯舜

三代之始終較然著乎萬丗而不疑固不待論而明

也後丗之有天下者帝王之理或舛而始終之際不