Page:Sibu Congkan0915-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-30.djvu/13

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  乃命錫女赤芾同冕齊黄䜌旂用事鄭拜稽首敢

  對揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)天子休命鄭用作朕皇考龔伯尊敦鄭其鬻

  壽萬年無疆子子孫孫永寳用享薛尚功釋云惟二年正月初吉

  王在周邵宫丁亥王格于宣榭毛伯内門立中廷佑祝𨚕王呼内史𠕋命𨚕王曰𨚕昔先王旣命汝

  作邑継五邑祝今余惟疃京乃命錫汝赤市彤冕齊黄鑾旂用事𨚕拜稽首敢對揚天子休命𨚕用

  作朕皇考龔伯尊敦𨚕其眉壽萬年無疆子子孫孫永實用享

     龔伯彞銘