Page:Sibu Congkan0957-蘇軾-經進東坡文集事略-10-04.djvu/38

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


其心項王爲人意忌信讒必内相誅漢因㪯兵而攻之破楚必矣漢王從其䇿項王果大疑亞父此其

至計不可易者雖百年可知也今天下晏然未有用兵

之形而臣以爲必至於戰則其攻守之方戰鬬之術固

未可以豫論而臆斷也然至於用兵之大計所以固執

而不變者臣請得以豫言夫西戎北胡皆爲中國之患

而西戎之患小北胡之患大此天下之所明知也管仲

曰攻堅則瑕者堅攻瑕則堅者瑕管子制分篇云故凡用兵者攻堅則軔乗

瑕則神攻堅則瑖者堅乘瑕則堅者瑕故二者皆所以爲憂而臣以爲兵

之所加冝先於西故先論所以制御西戎之大略今夫

鄒與魯戰則天下莫不以爲魯勝大小之𫝑異也然而

𫝑有所激則大者失其所以爲大而小者忘其所以爲

小故有以鄒勝魯者矣夫大者有所短小者有所長地