Page:Sibu Congkan0962-蘇軾-經進東坡文集事略-10-09.djvu/59

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


始至視其言語動作輒了其爲人其明且能者不復以

事試終日寂然苟不以其道則陳義秉法以譏切之故

不知者以爲難治今太守𥠖侯希聲軾先君子之友人

也簡而文剛而仁明而不苛衆以爲易事旣滿將代不

忍其去相率而留之上不奪其請旣留三年民益信遂

以無事因守居之北墉而増築之作逺景樓日與賔客

僚吏游處其上軾方爲徐州吾州之人以書相往來未

嘗不道𥠖侯之善而求文以爲記嗟夫軾之去郷乆矣

所謂逺景樓者雖想見其處而不能道其詳矣然州人

之所以樂斯樓之成而欲記焉者豈非上有易亊之長

而下有易治之俗也哉孔子曰吾猶及史之闕文也有

馬者借人乗之今亡矣夫是二者於道未有大損益也