Page:Sibu Congkan1103-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-46.djvu/39

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


京留守韓公絳上其行義扵朝見哲宗徽宗實録案温公集與吕申公同薦創子曰

臣等𥨸見河南處士程頤力學好古家貧守節言必忠信動遵禮義年踰五十不求仕進真儒者之髙蹈聖世之逸

民伏望特加召命擢以不次足以矜式士𩔖禆益風化又按胡文定公文集云是時諫官朱光庭又言頥道徳純備

學問淵愽材資勁正有中立不𠋣之風識慮明徹至知㡬其神之妙言行相顧而無擇仁義在躬而不矜若用斯人

俾當𭄿講必䏻輔養聖徳啓道天聦一正君心爲天下福又謂頥究先王之藴逹當世之務乃天民之先覺聖代之

真儒俾之日侍經筵𠯁以發揚聖訓兼掌學教足以丕變斯文又祖宗時起陳摶种放髙風素節聞扵天下揆頥之

賢摶放未必䏻過之頤之道則有摶放所不及知者𮗚其所學真得聖人之傳致思力行非一日之積有經夭緯地

之才有制禮作樂之具乞訪問其至正論所以平治天下之道又謂頥以言乎道則貫徹三才而無一毫之爲間以

言乎徳則并包衆美而無一善之或遺以言乎學則愽通古今而無一物之不知以言乎才則開物成務而無一理

之不聦是以聖人之道至此而傳况當天子進學之初若俾真儒得專經席豈不盛㢤十一月丁巳

授汝州團練推官西京國子監教授見實先生再辭㝷召

赴闕元祐元年三月至京師王巖叟奏云伏見程頥學極聖人之精㣲行全君子之純