Page:Sibu Congkan1256-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-18.djvu/6

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


余自昬于成都杜氏道𩀱流必李氏乎館李則余之

妻之舅也其曾大父文顯大父𢈔爲里善人父大年

承議郎致仕累贈中散大夫娶同郡勾氏贈令人中

散有六子長嘉謀爲宗正丞丗號息齋先生與仲氏

嘉猷同舉乾道二年進士其第五曰嘉量是爲君君

生之三月而喪母中散念之以屬宗正教焉宗正愽

通經子百氏而深於易晚得專氣致柔之説以隂符

參同博考精玩篤信不懈君親聞其説而好焉余嘗

與之語雖不盡合迨嘉定十五年春余將造朝過君

于里舎君曰吾嘗爲子誦所聞子不吾予余以求諸

易盈天地間致用之要無越乎坎離而大較則體性