Page:Sibu Congkan1445-虞集-道園學古錄-12-11.djvu/62

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


而人亦信之先生從之學詩尤得其音節氣岸乆而造於沖

雅則其自得也故翰林學士同郡呉公以爲有盛唐之風而

今學士豫章掲公㬅碩引以比諸涿郡盧公摯以爲盧公位

顕而氣完不(⿱艹石)先生之幽茂踈澹皆確論也先生𥘉與㬅碩

友同郡孟均盱江程百年劉時習皆其人也然後皆出仕或

至貴𩔰先生泊然自如又有孫君履常亦自金陵來徙者也

數十年來與先生同爲是邦之望而先生尤爲清苦詩特其

一學之美而巳集從先生寓是邦五十有餘年退而閑居者

八年始哭學士呉公先生又三年而哭孫先生又三年而哭

先生而郡之老成盡矣吾黨之小子學者將何所仰乎故不

辝而爲之書先生娶鄧氏継畢氏則知韶州允升之孫將仕

郎行之之女長子肇有文學𧰼州儒學正次端爲伯兄後又

次載女三人長適饒泰來次適張益㓜適徐禹玉孫男四人