Page:Sibu Congkan1503-宋濂-宋學士文集-14-02.djvu/114

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


之文雄故能傳諸久逺若予荒靡不振之作將焉用之要不

𠯁爲羅氏之重輕姑述其㮣扵首簡以俟如明逸者刪焉羅

氏五昆弟生子二十二人共㸑而食者五世至正𥘉以同居

𦒿徳旌其門予嘗求其故絅孜孜樂善惠利及人者衆善卿

生平不害物命其好施如其父𡻕儉則散粟給宗族無死徙

之憂臨殁又聚借貸諸劵焚之然其𠩄培植者逺矣

  張氏譜圖序

張以字爲氏出扵晋之公族有解張者其字曰張侯故晋國

世有張氏而譜家謂少昊弟五子揮爲弓正賜姓爲張則非

也子孫蔓延分適他國而居清河爲最盛清河之族布扵大

江之南其遷江隂者則不知始扵何丗圖諜喪澷不可鈎考

至月崖翁始入扵譜翁諱睴喜聚四庫書多至充棟人有𩓑

購者輙乞與之然愽聞强記或以疑難質焉則曰是出扵何

書何篇従容而起抽架上𠩄有拂塵而驗之無差爽者暉生