Page:Sibu Congkan1503-宋濂-宋學士文集-14-02.djvu/22

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


仔肩㑹京師仔肩復申前請為尤切禮宜銘銘曰

行孚扵家而施及扵鄊如彼泉流肇扵濫觴其始則㣲其終

則彰此為有徳之士之蔵雖亡弗亡

  故髙府君壙銘

髙府君殁扵建業時建業新附人情未安殁之明日其家僮

即具官歛權瘞西門之外郊瘞巳間𨵿往報府君季子暉暉

従軍丹陽将達僮卒于道暉因弗及聞一旦有告暉者曰

爾父殁巳久矣暉白即軍帥往求之則當時執後之人皆征

戍逺方無一人在者暉彷徨西郊外但見白烟凉草叢塚纍

纍不知孰為其親體魄之蔵𭈹慟㡬絶者數四自念無以慰

罔極之恩乃命畫師識府君者追貌其象裝潢為㡠軸事之

如生雖若可以自解然終未𠯁以盡其誠扵是請國子録張

君丁件繫府君之行以成書謁子豫為之銘他日招魂旋其

郷欲具衣冠塟之且勒銘貞石以示子孫扵無窮焉余不敢