Page:Sibu Congkan1503-宋濂-宋學士文集-14-02.djvu/3

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


問曰其意云何君子曰吾以九疇爲六府三事而圖書爲易

象者不可誣以片言統萬論而天下古今無疑義以庸言𥼶

經于而野人君子無異辭謂神𠩄知之謂智知天下殊分之謂

禮知分之宜之謂義知天地萬物一體之謂仁禮復則和之

謂樂謂天地萬物一體經子之會要一視萬物則萬殊之分

正家齊國治而天下平矣濂未達請復問其詳君子曰國家

天下一枳也枳一爾而穰十焉枳有穰而一視之其扵人則

仁也發而視之穰有十則等有十其扵人則君臣父子長幼

之等夷刑賞予奪之殊分𠩄謂禮也視十爲十者禮之異視

十爲一者仁之同分愈異則志愈同禮愈嚴則仁愈篤者先

王之道也分愈異者志愈同故合枳之穰反求其故地枚舉

而銓次焉者差之𮮐銖則人已無别犬牙錯而不齊歛之不

合而一不可見禮愈嚴者仁愈篤故治國家天下者不以禮

則彜倫斁禮樂廢而仁亡是故洙泗伊洛朝夕之𠩄陳者天