Page:Sibu Congkan1841-錢大昕-濳研堂文集-16-04.djvu/71

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


問授時術象限有二其一爲周歲之象限九十一日三

一〇六二五其一爲周天之象限九十一度三一四三

七五截然不同其推日𨇠也盈初縮末限八十八日九

〇九二二五行天一象限縮初盈末限九十三日七一

二〇二五行天一象限似指周天象限而言及觀梅氏

駢枝乃云置盈初縮末限八十八度九○九二二五加

八盈積二度四〇一四卽合周歲一象限之數置縮初

盈末限九十三度七一二〇二五減去縮積二度四〇

一四亦合周歲一象限之數其不用周天象限而用歲

周象限何也豈所謂天自爲天歲自爲歲𫆀曰歲周者