Page:Sibu Congkan1841-錢大昕-濳研堂文集-16-04.djvu/86

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


鍾也其以義轉者如躳之義爲身卽讀躳如身詩無遏

爾躳與天爲韻易震不于其躳于其鄰躳與鄰韻非謂

眞先之字盡可合于東鍾也賡之義爲續說文以賡爲

續之古文葢尚書乃賡載歌孔安國讀賡爲續非陽庚

之字盡可合于屋沃也又如溱洧之溱本當作潧說文

潧水出鄭國引詩潧與洧方渙渙兮此是正音而毛詩

作溱者讀潧如溱以諧韻耳溱卽潧之轉音不可據說

文以糾詩之失韻亦不可據詩以疑說文之妄作又不

可執潧溱相轉而謂蒸眞兩部之字盡可通也如謂吾

言不信則試引而伸之夫增與潧皆曾聲也毛傳于魯