Page:Sibu Congkan1855-汪中-述學-2-2.djvu/4

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


文五十五重文作二者一首六字漫漶日中拭水視之乃可辨考下从作者其刻獨明乃後人妄爲鉤泐不足辨也鐙故爲江都馬

氏物今歸巴慰祖予籍予籍從甥胡唐詠陶審定其文今具釋之云竟寧元年

者元帝建昭六年正月改元即位之十六年也云考工者少府屬官本名考工

室武帝太初元年更名臣瓉云冬官爲考工主作器械是也云爲内者造銅鴈

足鐙者内者亦少府屬官有令有丞外戚傳許廣漢女平君當爲内者令歐侯

氏子婦則内者非奄人也古之燭束薪爲之或執之於手以膏爲燭始見於秦

始皇本紀則宜有槃以承之鐙其别也故外戚傳廼夜張鐙燭鐘鼎款識所載

凡七鐙别出車宫承燭槃是也鐙錠互訓正謂器首之注膏者徐鼎臣謂錠中置燭故謂之鐙

故上林榮宮鐙銘上林榮宮銅鴈足鐙下有槃並重六斤是也云重三斤十

二兩今權之得二十四兩二錢吕微仲考古圖漢好畤官㕑鼎刻曰重九斤一

兩今重三斤六兩歐陽永叔集古錄漢谷口銅甬刻曰重四十斤今重十五斤

以此鐙校之今六兩當漢一斤有嬴有縮皆不畫一疑漢權公私大小非一律

也云護武嗇夫霸掾廣漢主右丞賞守令尊者漢制縣有嗇夫職聽訟是謂少