Page:Sibu Congkan2027-蘇天爵-國朝文類-20-12.djvu/118

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


丗祖即阼建官位事侍衛則有左右前後中諸衛

衛設親軍都指揮使外此則萬户之下置緫管千

户之下置緫把百户之下置彈壓緫以樞宻院皇

太子兼樞宻使節制天下兵方面有警則置行樞

宻院事巳則廢而移都鎭撫司屬行省命長官一

二人領之萬戸千户百户分上中下萬户佩金虎

符符趺爲伏虎形首爲明珠而有三珠二珠一珠

之别千户金符百户銀符萬户千户死陣者子孫

襲爵死病則降一等緫把百户老死萬户遷他官

皆不得襲是法㝷廢今無大小皆丗其官獨以罪