Page:Sibu Congkan2027-蘇天爵-國朝文類-20-12.djvu/119

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


去者否號部伍曰翼百户而下繇散兵官本翼則

免其家爲卒他翼者不免千户而上雖本翼仍不

免幕官乆次積階至四品得爲千户而軍士則初

有蒙古軍探馬赤軍蒙古軍皆國人探馬赤則諸

部族也其法家有男子十五以上七十以下無衆

寡盡料爲軍有事則空營帳而出十人爲一牌設

牌頭上馬則備戰闘下馬則屯聚牧養孩㓜稍長

又籍之曰漸丁軍旣平中原發民爲卒曰漢軍或

以貧冨爲甲乙户出一人曰獨户軍合二三而出

一人則一爲正軍户餘爲貼軍户或以男丁論甞