Page:Sibu Congkan Sanbian010-孔穎達-禮記正義-3-2.djvu/8

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


則是安邑亦在亳西也  子曰至曰怨  正義曰此論君人相

須言養人之道不可不愼也  詩云昔吾有先正其言明且清者

此逸詩也正長也詩人稱昔吾之有先君正長其敎令之言分明且

淸絜國家所以安也都邑所以成也庶人所以生也  誰能秉國

成不自爲正卒勞百姓者卒盡也言詩人傷今無復有先正之賢故

云今日誰能執國之八成又當謙退之不自爲正者得其正道能用

仁恩盡勞來百姓言今無復有如此之人疾時大臣唯專功爭美各

自爲是也  君雅曰夏日暑雨小民惟曰怨者此穆王命君牙之

辭也言民心難稱所怨恒多夏日暑熱及雨天之常道細小之人惟

曰怨也  資冬祁寒小民亦惟曰怨者至於冬曰是大寒之時小

人亦惟曰怨猶言君政雖曰得當人怨之不已是治民難也

注成邦之八成也  正義曰案周禮小宰職云掌以官府之八成

邦治一曰聽政役以比居二曰聽師田以簡稽三曰聽閭里以版

圖四曰聽稱責以傅别五曰聽禄位以禮命六曰聽取予以書契七

曰聽賣買以質劑八曰德出入以要㑹皆事品式以聽治於