Page:Sibu Congkan Sanbian145-顧炎武-天下郡國利病書-50-13.djvu/68

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


刷不待濬而自通矣縱有淺阻不過旬日如萬曆十年中河𭅺中陳瑛創建古

洪内華二閘每遇黄河𭧂𤼵即下板以遏濁流之横而閘内無壅阻之苦黄河

消落則啓板以縱泉水之出而閘外有洗滌之功去伏稍失開閉之防遂至漂

壅失常厪懷當宁臣于前月望至𪧐遷閲視同知徐甲謂本月望前黄水偶長

丈餘漫入洪口卽令嚴下閘板至二十一日報黄水稍落于是啓板通⿰氵曺 -- 漕衝刷

成河通行無滯此卽二水勝負通塞之故也勘科常居敬復建口閘一座去河


愈近則吐納愈易足為水利但建閘易守閘難運貢之馳行固急𫝑豪之開放

不時數日之覊程不能待而千百年之利害且决裂矣乞特賜綸音如萬曆八

年清江浦三閘之法以嚴啓閉庶河渠永有賴矣部覆如請

二十年勘河給事中張貞觀奏祖陵為國家根本卽運道民生莫與較重然歲

⿰氵曺 -- 漕四百萬賴一綫以給京師鳳泗淮揚又湯沐𬓛喉重地則運道民生所關亦

非細也臣展謁祖陵見淮水一望無際雖聞祖陵𤣥宫高聳乃自神路至三橋

并諸儀衛丹墀無一不𬒳水矣且高堰一堤危如累卵倘潰則裏河之民生運