Page:Sibu Congkan Xubian164-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-066.djvu/28

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  改屬開德府金屬大名府元初屬東平路至元五年改屬濮州明屬東昌府 本朝雍正八年分屬

  濮州十三年改屬曹州府

 ︹形勢︺黄河浩涆大野澒溶總雷澤成陽之奥域伏濟

  川菏水之長流兗豫倚咽喉之重魯衞雄藩翰之

  隆

 ︹風俗︺人情樸厚俗尚儒學文獻通考士大夫矜亷隅恥干

  謁民多務本不事商賈賦税易完婚喪從儉有近

  古風

 ︹城池︺曹州府城周十二里門四池廣四丈明正統十一年築嘉靖元年環城五里外築䕶

  城隄 本朝乾隆三十二年建甎城 菏澤縣附郭單縣城周五里一百九十七步門四池