Page:Sibu Congkan Xubian164-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-066.djvu/29

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


  廣四文明嘉靖五年建去城一里有護城隄周環十二里有奇 本朝乾隆三十二年城武

  縣城周六里有奇門四池廣二丈五尺元泰定三年築城外有隄明嘉靖間築 本朝乾隆三

  年修五十五年重修鉅野縣城周六里有奇門四池廣一丈有奇明成化四年築城外有

  隄明正德中築 本朝乾隆三十七年修五十六年重修鄆城縣城周六里有竒門四池

  廣七尺明成化中修宏治正徳天啓中屢修 本康熙八年修十三年乾隆二十九年重修並築

  䕶城隄周十里曹縣城周九里門四池廣二丈明正統十一年築成化宏治嘉靖間修隆慶

  二年甃甎萬厯天啓崇禎間重修城外有隄定陶縣城周七里有奇門四池廣四丈明

  成化二年正德六年增築並築䕶城隄嘉靖天啓問修 本朝順治十二年雍正五年乾隆二

  年十五年重修濮州城周七里有奇門四池廣四丈明景泰三年築正德六年修嘉靖十七

  年甃范縣城周六里有奇門六池廣四丈舊在今治二十里外明洪武十三年因河圯