Page:Sibu Congkan Xubian180-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-082.djvu/119

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  土厚水深其民厚重質直無驕惰浮靡之習以善

  導之則易以興起而篤於仁義朱子詩傳

 ︹城池︺西安府城周四十里高三丈門四東曰長樂西曰安定南曰永安北曰安遠池深二

  丈廣八丈本隋唐京城舊址唐末改建明洪武初增修 本朝順治十三年康熙元年乾隆四年

  二十八年四十七年嘉慶十六年屢修又城内東北隅有城周九里門五即故明秦藩城 本朝順

  治六年改建居八旗駐防乾隆五十一年修 長安咸寕兩縣附郭咸陽縣城周九里有

  竒門九南濵渭河東西北有池廣三丈明景泰三年建嘉靖二十六年拓東西北三面 本朝乾隆

  四年興平縣城周七里有竒池深一丈門四隋大業九年建 本朝乾隆十八年

  臨潼縣城周五里門四池深一丈五尺明洪武初因唐舊址建 本朝乾隆五年

  陵縣城周四里有竒門四池深二丈五尺明景泰初因隋舊址建 本朝乾隆十八年