Page:Sibu Congkan Xubian224-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-126.djvu/110

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  有臼水出聊屈山西南入漢水經注臼水出竟陵縣聊屈山西流注於沔權水自荆門州東南

  流至鍾祥縣西南入漢水經注權水出章山東南流逕權城北又東入沔 按府志稱權水出荆門

  州之𫎇山後乃逕内方山與水經注出章山不合敖水在鍾祥縣北今名直河水經注敖水

  出新市縣東北西南逕大陽山西南流逕新市縣北又西南右合枝水又西南流注於沔實曰敖口

  縣志敖水源出縣東北黃仙洞山西流逕縣北十五里直注於漢故名直河又名池河枝水

  在鍾祥縣北水經注枝水出大洪山西南流逕襄陽鄀縣界西南逕狄城東南左注敖水温水

  在京山縣東南一名温湯水一名温湯泉南入溾水水經注温水出竟陵之新陽縣天澤中口徑二

  丈五尺静以察之則淵泉如鏡聞人聲則揚湯𡚒發可以燖雞洪瀏百餘歩冷若寒泉東南流注於

  溳水元和志温湯水在京山縣南十五里壅以溉稻田其收數倍寰宇記其湯有十八眼溾水

  源岀京山縣西北流逕縣南义東南逕天門縣東北入蒿臺湖水經注溾水出竟陵郡新陽縣西南